KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

1          Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa w Piasecznie przy ul. Fabrycznej 1, tel. (22) 462-70-01 mail: sekretariat@zozpiaseczno.pl

2          Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@zozpiaseczno.pl

3          Dane osobowe w postaci: imię i nazwisko, numer telefonu, numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania Pani/Pana będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

4          Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz 9 ust 2 lit. h i art. 9 ust. 3Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

5          Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności placówki jak również realizacji praw pacjenta dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: innym, współpracującym z placówką podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej, dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie oraz udzielanie przez placówkę świadczeń zdrowotnych.

6          Pani/Pana dane osobowe zebrane w dokumentacji medycznej przechowywane będą przez czas określony w  ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czyli przez minimum 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń, przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.

7          Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

8          Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

 

# Plik Opis Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
1 pdf klauzula-informacyjna-dla-osoby-upowaznionej-przez-pacjenta 18/06/2021 08:29 Administrator 134 KB 352
2 pdf klauzula-informacyjna-dla-pacjenta 18/06/2021 08:29 Administrator 132 KB 398